لیست کارآفرینان روستای عباس آباد

رضا احمدی

کشاورز

محصولات : البالو، پرتقال، سیب زمینی

جواد محمدی

باغدار

محصولات : البالو، پرتقال، سیب زمینی

محمد محمدی

کشاورز

محصولات : البالو، پرتقال، سیب زمینی

مرتضی شاملویی

باغدار

محصولات : البالو، پرتقال، سیب زمینی

حمید کاهدی

کشاورز

محصولات : البالو، پرتقال، سیب زمینی

حسین نژادی

کشاورز

محصولات : البالو، پرتقال، سیب زمینی